Halloween Orkest Regels

 

ARTIKEL 1 – ORGANISATIE VAN HET SPEL

 

NEWORCH

Ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister onder nummer 88280858700027

met maatschappelijke zetel te:

200 AVENUE DES TAMARIS

34130 SAINT AUNES

 

Orchestra organiseert van 24/10/2022 tot en met 31/10/2022 een gratis spel zonder aankoopverplichting met als naam: «Halloween Wedstrijd» (hierna « het spel » genoemd), volgens de in dit reglement beschreven modaliteiten. Dit spel is beschikbaar op onze Facebook en Instagram paginas of direct in onze winkels.

 

De persoonsgegevens die verzameld worden, zijn bestemd voor het organiserende bedrijf en niet voor Facebook, Instagram, Google, Apple of Microsoft.

 

 

ARTIKEL 2 – VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

 

Deelname aan het spel is mogelijk voor alle personen die meerderjarig zijn, in een van de volgende landen verblijven: België, Luxembourg en een geldig e-mailadres en toegang tot het internet hebben, met uitzondering van het personeel van het organiserende bedrijf en hun familie en personen die meegewerkt hebben aan de uitwerking van het spel.

 

Tijdelijke e-mailadressen van het hieronder opgesomde soort kunnen niet gebruikt worden voor het aanmaken van een account (deze lijst is niet exhaustief): @yopmail.com / @jetable.net / @jetable.com / @jetable.org / @spambox.us

 

Er is slechts een deelname in het spel per persoon mogelijk.

 

Het spel is onderworpen aan de regelgeving van de Belgische wet die van toepassing is op spelen en wedstrijden. Het spel is beschikbaar in de volgende landen: België, Luxembourg.

Deelname aan het spel houdt een impliciete en volledige aanvaarding in, zonder voorbehoud, van dit reglement.

 

 

ARTIKEL 3 – MODALITEITEN VOOR DEELNAME

 

 

Dit spel is enkel op onze Facebook en Instagram paginas of direct in onze winkels beschikbaar op de in artikel 1 vermelde data.

 

Deelname aan het spel dient op volgende manieren te gebeuren:

  • Download en print de kleurplaat door te clikken op de link op onze Facebook of Instagram posts.
  • Kleur de tekening in.
  • Beantwoord het vraag : “Hoeveel tekeningen zitten er op 31-10-22 (19u) in de stembus van uw winkel?”
  • Dien de kleurplaat in de stembus in de winkel voor 31-10-22 om 19:00 uur.

 

Hoewel het spel beschikbaar is via smartphone, kunnen Apple, Microsoft of Google in geen geval aansprakelijk gesteld worden bij geschillen in verband met het spel.

 

 

ARTIKEL 4 – AANDUIDING VAN DE WINNAAR(S)

 

Om deel te nemen aan de selectie moeten de spelers hun gegevens invullen op de tekening en aan het begin van het spel het reglement aanvaarden.

 

Er wordt geen rekening gehouden met deelnames die de voorwaarden en de werking van het spel niet naleven.

De selectie van de winnaars worden uitgevoerd wanneer het spel afgelopen is, met andere woorden vanaf 02/11/2022.

De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht (indien correct ingevuld) vanaf 02/11/2022 door het organiserende bedrijf.

 

 

ARTIKEL 5 TOEWIJZING

 

De volgende prijs/prijzen wordt/worden toegekend aan de geldige deelnemer(s) die tot winnaar(s) uitgeroepen wordt/worden. Elke winnaar kan slechts een prijs winnen.

Toekenning van de prijzen:

 

  • Als de deelnemer een Club kaarthouder is dan wint hij een coupon van een waarde van 30€.
  • Als de deelnemer geen kaarthouder is dan wint hij een Club kaart van waarde van 30€.

 

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om de leeftijd van alle winnaars na te gaan voor ze hun prijs ontvangen. De prijs/prijzen kan/kunnen in geen geval omgewisseld worden tegen hun waarde in geld of in een andere vorm. Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik of niet-gebruik, of het verhandelen, van de prijzen door de winnaars. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht de gewonnen prijs te vervangen door een gelijkaardige prijs van een gelijkaardige waarde.

 

Het volgende leidt tot de annulering van de prijs: De e-mail ter informatie aan de winnaar of de per post opgestuurde gewonnen prijs keert terug naar het organiserende bedrijf omdat het e-mailadres of het adres verkeerd of gewijzigd is; afstand doen van de prijs door de winnaar om welke reden dan ook, of andere toevallige gebeurtenis.

 

Onverminderd eventuele gerechtelijke stappen is Orchestra niet verplicht de prijs te bezorgen aan de winnaar wanneer die winner er duidelijk in geslaagd is het resultaat van het spel te vervalsen, op welke manier dan ook, of zich niet heeft gehouden aan dit reglement. In dit geval blijft Orchestra de eigenaar van de prijs en kan Orchestra de prijs al dan niet toekennen aan een andere persoon naar keuze. De prijs is persoonlijk en kan niet overgedragen worden of ingewisseld worden tegen de waarde ervan in geld of een andere prijs.

 

 

ARTIKEL 6 – IDENTIFICATIE VAN DE WINNAARS EN UITSLUITING VAN DEELNAME

 

De deelnemers laten toe dat hun identiteit en alle informatie die in het kader van het spel gecommuniceerd wordt, nagekeken worden. Er wordt geen rekening gehouden met deelnames met onvolledige of onjuiste gegevens. Zij worden uitgesloten van deelname. Ook niet-naleving van dit reglement, fraude of poging tot bedrog, op welke manier dan ook, leidt tot de eenvoudige en volledige uitsluiting van deelname door de dader.

 

 

ARTIKEL 7 – WIJZIGING VAN DE DATA VAN HET SPEL EN UITBREIDING VAN HET AANTAL PRIJZEN

 

Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden bij gevallen van overmacht of gebeurtenissen buiten zijn wil waardoor het bedrijf dit spel moet annuleren. Het bedrijf behoudt trouwens de mogelijkheid om de periode van deelname te verlengen of te verkorten, het spel uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen. Het bedrijf kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Tijdens het spel kunnen er eventueel toevoegingen en wijzigingen van dit reglement gepubliceerd worden. Zij worden beschouwd als bijlagen tot dit reglement.

 

 

ARTIKEL 8 – GEBRUIK VAN DE IDENTITEIT VAN DE WINNAARS

 

De informatie die de kandidaat meedeelt door deel te nemen aan het spel is enkel bestemd voor het organiserende bedrijf, verwerkingsverantwoordelijke, en blijft vertrouwelijk. De gegevens die verzameld worden na het contact met de winnaars dient voor de versturing van de prijzen. Bij zijn deelname kan de speler zich ook inschrijven voor de elektronische nieuwsbrief van Orchestra. De op die manier verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden binnen het wettelijk kader (actieve opt-in per e-mail).

 

In toepassing van wet nummer 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, heeft de kandidaat recht van bezwaar, toegang, rechtzetting en intrekking van zijn persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen dient de kandidaat zijn verzoek te richten aan het volgende adres:

NewOrch, 200 Avenue des Tamaris, ZAC St Antoine, 34130 Saint Aunès

 

De terugbetaling van de kosten van het verzoek tot rechtzetting en verwijdering van gegevens gebeurt op basis van een gewone brief van minder dan 20 gram gefrankeerd aan het voordelige tarief. (of gelijk welke andere gewone brief afhankelijk van het land van verzending).

 

 

ARTIKEL 9 – TERUGBETALING VAN KOSTEN VOOR DEELNAME

 

De terugbetaling van de kosten voor frankering van het verzoek om een reglement (postzegel van het lage tarief dat van kracht is) kan verkregen worden op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan het adres van het organiserende bedrijf met toevoeging van een bankverklaring (of postverklaring of verklaring van de spaarkas). De terugbetaling van de kosten voor de internetverbinding om deel te nemen aan te spel, voor maximum 3 minuten en uitgezonderd deelname met mobiele data, kan verkregen worden op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht tot het organiserende bedrijf met vermelding van volgende informatie: naam, voornaam, volledig postadres, datum en tijdstip van deelname. Aan het verzoek tot terugbetaling moet een bankverklaring, postverklaring of verklaring van de spaarkas en een kopie van de factuur van de internetaanbieder van de deelnemer toegevoegd worden waaruit blijkt: enerzijds de precieze aard van de diensten van de internetaanbieder en de manier van factureren (onbeperkt, forfaitair,…), en anderzijds de datum en het tijdstip van de verbinding voor de deelname aan het spel, duidelijk onderlijnd of gemarkeerd door de deelnemer. Bepaalde internetaanbieders bieden een gratis of forfaitaire verbinding aan internetgebruikers aan op basis van de huidige stand van dienstverlening en techniek. Er wordt dan ook uitdrukkelijk overeengekomen dat toegang tot de site op gratis of forfaitaire basis (zoals verbinding per kabel, ADSL of speciale verbinding) niet tot terugbetaling kan leiden, aangezien de internetgebruiker in dit geval een abonnement voor dienstverlening van de internetaanbieder voor het gebruik van internet in het algemeen aangaat en de deelnemer geen extra kosten of uitgaven heeft wanneer hij een verbinding met de website maakt om deel te nemen aan het spel. De kosten voor de kopieën van eventueel voor te leggen bewijsstukken worden terugbetaald op basis van 0,15 euro inclusief belasting per blad.

 

 

ARTIKEL 10 – VERANTWOORDELIJKHEID

 

Deelname houdt impliciet kennis en aanvaarding van de eigenschappen en grenzen van het internet in, de afwezigheid van bescherming voor bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik of piraterij en het risico op besmetting door virussen die eventueel op het internet circuleren. Het organiserende bedrijf wijst alle rechtstreekse of onrechtstreekse verantwoordelijkheid af bij slecht gebruik of voorvallen in verband met het gebruik van de computer, toegang tot het internet, onderhoud of het slecht functioneren van de servers van het spel, van de telefoonlijn of andere technische verbinding en de verzending van formulieren aan een verkeerd of onvolledig adres.

Elke deelnemer moet de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen om zijn eigen gegevens en/of software opgeslagen op IT-apparatuur te beschermen tegen aanvallen. Verbinding met de website en deelname van de spelers aan het spel gebeuren volledig onder hun verantwoordelijkheid. Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het frauduleuze gebruik van het recht op verbinding of toekenning van prijzen van een deelnemer, tenzij kan worden aangetoond dat het organiserende bedrijf schuldig is aan grove nalatigheid. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren die het verloop van de inschrijving op het spel wijzigen, en het spel te annuleren, verkorten, wijzigen, uit te stellen, te verlengen of op te schorten, in het geval dat de informaticaservers van het spel niet goed functioneerden, met name als gevolg van bugs, wijzigingen, niet-geautoriseerde interventies, fraude, technische anomalieën, of andere door deze deelnemer veroorzaakte oorzaken die een invloed hebben op het beheer, de veiligheid, eerlijkheid, integriteit, of het goede verloop van het spel.

Het organiserende bedrijf stelt alles in het werk om toegang tot het spel mogelijk te maken. Het organiserende bedrijf kan op elk moment de toegang tot de website en het spel onderbreken omwille van technische redenen, bijwerkingen of onderhoud. Het organiserende bedrijf kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan. Er kan hiervoor geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding. De deelnemers worden ervan op de hoogte gesteld dat er eventueel een cookie op de harde schijf van hun computer opgeslagen wordt wanneer ze naar de website van het spel gaan. Het betreft een klein informaticabestand waarmee hun navigatie op de website van het spel geregistreerd wordt. Cookies kunnen deelnemers identificeren zodat ze sneller toegang krijgen tot informatie en die niet opnieuw moeten ingeven. Cookies brengen in geen geval schade toe aan de gegevens op de computers van de internetgebruikers.

Deelnemers kunnen zich verzetten tegen het opslaan van dit cookie of ervoor kiezen om gewaarschuwd te worden voor het opslaan van dit cookie op de harde schijf door hun navigatiesoftware zo in te stellen (deelnemers dienen hiervoor de gebruiksvoorwaarden van hun browser na te lezen over deze functie). Wanneer deze instelling uitgevoerd is, behoudt de deelnemer toch de mogelijkheid om de website van het spel te bekijken en aan het spel deel te nemen.

Bovendien kan het organiserende bedrijf in geen geval aansprakelijk gesteld worden bij problemen met de levering of het verlies van post of elektronische post (in het bijzonder met betrekking tot de levering van prijzen). Prijzen die door het organiserende bedrijf verstuurd worden aan een winnaar en die niet opgevraagd of teruggestuurd worden om welke reden dan ook door de postdiensten zijn verloren voor de winnaar en blijven eigendom van het organiserende bedrijf.

Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slechte functioneren van het internet, noch voor vertraging, verlies of beschadiging door post- en beheerdiensten.

 

 

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE, LITERAIRE EN ARTISTIEKE EIGENDOMSRECHTEN

 

De op de website van het spel gebruikte beelden, de weergegeven voorwerpen, de vermelde merken en handelsnamen, grafische en informatica-elementen, en de databank van de website van het spel zijn de exclusieve eigendom van hun respectievelijke houders en mogen niet geëxtraheerd, gereproduceerd of gebruikt worden zonder de schriftelijke toestemming van deze houders op straffe van civiele en/of strafrechtelijke vervolging.

Elke gelijkenis van karakters of elementen van het spel met andere fictieve karakters of andere reeds bestaande spelelementen is louter toevallig. Het organiserende bedrijf of de dienstverleners ervan kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

 

ARTIKEL 12 – BESCHERMING EN TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

 

De contactgegevens van de deelnemers worden verzameld en elektronisch verwerkt volgens de bepalingen die op de volgende website nader beschreven worden:

https://fr.shop-orchestra.com/fr/donnees-personnelles.html

Overeenkomstig de wet « informatica en vrijheden » van 6 januari 1978, hebben alle deelnemers recht op toegang, rechtzetting of schrapping van informatie die op hen betrekking heeft. Ze dienen hiervoor een brief te sturen aan het organiserende bedrijf, verwerkingsverantwoordelijke, ter attentie van de Verantwoordelijke voor de Bescherming van persoonsgegevens, op het in artikel 1 van dit reglement opgegeven adres.

 

 

ARTIKEL 13 – VERLENING VAN BEVOEGDHEID EN INTERPRETATIE VAN DIT REGLEMENT

 

Eventuele betwistingen over de interpretatie van dit reglement worden beslecht door het organiserende bedrijf.

Deelname aan het spel houdt een impliciete aanvaarding zonder voorbehoud in van (i) dit reglement en alle bepalingen ervan, (ii) de van kracht zijnde deontologische regels op het internet (netikette, handvest van goed gedrag, enz.) en (iii) de op het Franse grondgebied van kracht zijnde wetten en reglementen en met name de van toepassing en van kracht zijnde bepalingen inzake spelen en loterijen. Er wordt op geen enkele telefonische of schriftelijke vraag over de interpretatie of toepassing van dit reglement, de werking en modaliteiten van het spel en de lijst van winnaars geantwoord. Bij betwisting wordt enkel een aangetekende brief met bevestiging van ontvangst aanvaard binnen 30 dagen maximum na de einddatum van het spel. Behalve bij duidelijke fouten wordt er overeengekomen dat informatie afkomstig van de systemen van het spel van het organiserende bedrijf bewijskracht hebben in alle geschillen betreffende verbindingselementen en elektronische verwerking van de informatie met betrekking tot het spel.

De deelnemers verbinden zich ertoe een minnelijk en ad hoc beroep in te stellen bij het organiserende bedrijf voorafgaand aan elke gerechtelijke actie met betrekking tot of in verband met dit reglement (en in het bijzonder de toepassing of interpretatie ervan).

De deelnemers zijn onderworpen aan de Franse regelgeving van toepassing op spelen en wedstrijden. Geschillen die niet minnelijk geregeld kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken, waaronder de maatschappelijke zetel van het organiserende bedrijf valt, behalve bij andersluidende bepalingen van openbare orde.

 

 

ARTIKEL 14 – WETTELIJK DEPOT EN RAADPLEGING

 

Dit spelreglement is gratis op te vragen bij het organiserende bedrijf. Zodra het ingevoerd wordt, is dit spelreglement van toepassing op het spel.

Dit reglement kan vrij geraadpleegd worden op de pagina op Facebook @Orchestrafrance op het volgende adres:

https://www.facebook.com/Orchestrafrance/

 

In continentaal Frankrijk kan het gratis opgevraagd en verstuurd worden aan iedereen die hiertoe een schriftelijk verzoek richt aan het volgende adres: Neworch, 200 avenue des Tamaris, ZAC St Antoine, 34130 Saint Aunès

De postzegel die noodzakelijk is voor dit verzoek per post wordt terugbetaald op eenvoudig verzoek op basis van het trage tarief voor brieven dat van kracht is.

Het reglement opgesteld door het bedrijf werd neergelegd bij het kabinet SELARL EVIDENCE, een vennootschap die een gerechtsdeurwaardersambt bekleedt gesitueerd te 48 Boulevard Chilpéric 77500 CHELLES.